Thu, 2 April, 2020, 2:11 am
މޭބިސްކަދުރުން ތިޔަހީކުރާވަރަށް ވުރެ މާބޮޑެތި ފައިދާތަށް ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ

މޭބިސްކަދުރަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު މޭވާއެކެވެ. މި މޭވާއަކީ އޭގެ ސަބަބުން ހަޖަމްކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ވަރުބަލިކުރުމާއި، ކިޑްނީ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން މެކިއުލާރ ޑީޖެނެރޭޝަން ނަމަކަށްކިޔާ ނުރައްކާތެރި ލޮލުގެ ބައްޔަކުންވެސް މީހާ ސަލާމަތްކޮށްދޭ ވަރަށް ޚާއްސަ މޭވާއެކެވެ.

މޭބިސްކަދުރުގެ މީރު ރަހައާއި އެކު ގިނަ ވައްތަރުތަކުގެ ބުއިންތަކުގެ އިތުރުން މޭބިސް ކަދުރުގެ ސެލެޑް އަކީވެސް  ވަރަށް އާންމުކޮށް މީހުން ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވަރަށް މީރު ބަވަތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މޭބިސްކަދުރުގެ އޮށަކީވެސް ހަށިގަނޑަށް އެހާމެ ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ.

މޭބިސްކަދުރުގެ އޮށް ބޭނުންކުރުމުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއް ދުޅަވުން ހުއްޓުވައިދީ ލޮލުގެ އެކި ބަލިތަކުގެ އިތުރުން ޑައިބީޓީޒް ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުންވެސް މީހާ ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ.

މޭބިސްކަދުރުގެ އޮށަކީ އޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އެންޓި އޮކްސިޑެންޓްސްވެސް ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ. އެސްތެމާ ފަދަ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ކަށި ވަރުގަދަ ކުރުމަށްވެސް މޭބިސްކަދުރަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފައިދާހުރި މޭވާއެކެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކެއުމުގެ ތެރޭގައި މޭބިސްކަދުރުކޮޅެއް ހިމެނުމުން އުމުރުން ދުވަސްވާވަރަކަށް ކުރިމަތިވާ ބައެއް ބަލިތައްކަމުގައިވާ އޮސްޓިއޮޕޮރޯސިސް ފަދަ ބަލިތަކުންވެސް މީހާ ރައްކާތެރިކޮށްދޭކަމަށް ގިނަ ތަޖްރިބާކާރުން އެއްބަސްވެއެވެ.