Fri, 3 April, 2020, 6:33 am
ގިނަ ގިނައިން ޗުވިންގަމް ހަފަންވީ

ޗުވިންގަމަކީ މިފަހަކަށް އައިސް އާންމު ގޮތެއްގައި ކުޑަ ކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. ޗުވިންގަމްގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ނޭގުނު ނަމަވެސް ހަށިގަނޑަށް ބައެއް ކަހަލަ އާދަޔާޚިލާފް ފައިދާކުރާކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިގޮތުން ޗްވިންގް ޗުވިންގަމް ކެއުމަކީ މީހާގެ ސަމާލުކަން އިތުރުކޮށްދީ ހަދާން ގަދަކޮށްދޭ އެއްޗެއްކަމަށް އެތައް ދިރާސާއަކުން ވަނީ ދައްކުވައިދީފައެވެ.

އެގޮތަށް ދިމާވާ ސަބަބަކީ ޗުވިންގަމް ހެފުމުން ސިކުނޑިއަށް ފޯރާ ލޭގެ މިންވަރު ނުވަތަ ބްލަޑް ފްލޯވ އިތުރުވާތީއެވެ. ސިކުނޑިއަށް ފޯރާ ލޭ އިތުރުވުމުން ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ އޮކްސިޖަންވެސް އިތުރުވާއިރު މިކަމުން ސިކުނޑި މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދީ ހަދާން ގަދަވުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކޮގްނިޓިވް ބޭނުންތަކަށް ސިކުނޑި މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދޭކަމަށް މި ދިރާސާތަކުން ވަނީ ދައްކުވައިދީފައެވެ.

ޗުވިންގަމް ހެފުމުގެ ސަބަބުން އާންމުކޮށް ހެދުނުހޭލެވޭގަޑިއަވަސްވެ  ދުވަހުގެ ބުރަ ކަންކަމާއިގެން އުޅުމަށް ފަސޭހަކުރުވައިދޭކަމަށްވެސް  ބައެއް ދިރާސާތަކުން ވަނީ ދައްކުވައިދީފައެވެ. މިގޮތުން ޗުވިންގަމް ހެފުމުން މޫނުގެ އިތުރުން ސިކުނޑީގެ ނާރުތައް ސްޓިމިއުލޭޓްވެ ހޭލުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭކަމަށްވެސް ޗުވިންގަމް ހެފުމައި ބެހޭގޮތުން ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ދިރާސާތަކުން ވަނީ ދައްކުވައިދީފައިވާއިރު، އަދި ދިރާސާކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ހެފުމަށް އެންމެރަގަޅވެސްީ މިންޓް ފްލޭވާރގެ ޗުވިންގަމް ކަމަށެވެ.

ޗުވިންގަމް އަކީ އެ ހެފުމުން ދަތްވެސް ސާފުކޮށްދޭ އެއްޗެއްކަން ދަންނަން އެހެންނޫންތޯއެވެ.؟ އެހެންކަމުން މިކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ހަކުރު ނުހިމެނޭ ޗުއިންގަމެވެ.އަދި  އަނގައިން ވަސް ކަނޑުވައިދިނުމަށްވެސް ޗުއިންގަމް މުހިންމު ރޯލެއް އާދާކުރާއިރު  ސިގިރޭޓްބޯ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުން ސަލާމަތްވެ ދުރުވުމަށްވެސް ޗުއިންގަމް ވަރެއް ނެތެވެ.