ޝަހީދާ
05 August 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ވިޓަމިން ސީ އޭ ބުނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ސިފަ ކުރެވޭނީ އޮރެންޖެއް ނުވަތަ އެހެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މޭވާއެކެވެ. އެއީ ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި ވިޓަމިން ސީ ލިބޭ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އޮރެންޖް ފަދަ ސިޓްރަސް މޭވާތަކެވެ.

ނަމަވެސް ވިޓަމިން ސީގެ ދާއިރާ އިންތިހާ ފުޅަލެވެ. މޭވާއިންނާއި ތަރުކާރީން ހަށިގަނޑަށް ވިޓަމިން ސީ ލިބެ އެވެ. އެއާއެކު ވިޓަމިން ސީ އިން ހަށިގަނޑަށް ގިނަގުނަ ފައިދާ ކުރުވައެވެ.

އެގޮތުން، ފެހިކަން ގަދަ މިރުސް، ޗިލީ ޕެޕަރ، އަލަނާސި، ސްޓްރޯބެރީ، ބްރޮކޮލީ، ފަޅޯ، ކިވީ، ފެހި ފަތް، އަނބު އަދި ކައްޓަލައަކީ ވިޓަމިން ސީ ލިބޭ ބައެއް މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެވެ. އަދި ވިޓަމިން ސީ ގިނަވެގެން ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް އެހެން ވިޓަމިންސް ހަށިގަނޑުގައި މާ ގިނަވެއްޖެނަމަ ބައެއް ކަހަލަ ގެއްލުން ހަށިގަނޑަށް ލިބެ އެވެ.

އެގޮތުން ހަށިގަނޑުގައި ވިޓަމިން ޑީ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދޭގޮތްވެ އެވެ. މަސް ގަނޑަށް ތަދުވާގޮތްވެ އެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިވުމުގެ އިތުރުން އަބަދު ކަރުހިއްކާފައި ހުރުމަކީވެސް ވިޓަމިން ޑީ ހަށިގަނޑަށް މާ ގިނައިން ބޭނުން ކުރެވޭނަމަ ލިބޭ ގެއްލުމެކެވެ.

ހަމަ އެގޮތަށް ހަށިގަނޑުގައި ވިޓަމިން އީ މާ ގިނަވެއްޖެ ނަމަވެސް ވެދާނެ ނުރައްކާތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ސިކުނޑިން ލޭ ބޭރު ވުމާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©