ޝަހީދާ
08 August 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ގާތުން ދޭ ކިރަކީ ތުއްތު ދަރިފުޅު ހެދި ބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ އެތައް މާއްދާއެއް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އޭގެން ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ބޭނުންވާ ނިއުޓްރިޝަން ލިއްބައިދެ އެވެ. އިންފެކްޝަންތަކުން ނާއި ބަލިތަކުން ދަރިފުޅު ދުރުކޮށްދެއެވެ.

މައިމީހާގެ ގާތުން ދޭ ކިރުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ދަރިފުޅު ބަނޑު ހަރުވުން ބޭރަށް ހިންގުންފަދަ ކަންކަންނުވާއިރު، ގުދުރަތީ އެ ބުއިމުގެ ސަބަބުން ދަރިފުޅު ހެދި ބޮޑުވެ ފުރާވަރަށްދާ ފަހުން ވެސް އޭގެ ފައިދާ ލިއްބައިދެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަކުރު ބަލި، ކޮލެސްޓްރޯލް މަތިވުން ފަދަ ބަލިތަކުން ދުރުކޮށްދެއެވެ.

ގާތުން އެންމެ މަދުވެގެން ހަ މަސް ދުވަހު ބުއްދޭން ވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު ބުއްދޭއިރު އޭގައި އެންޓިބޮޑީސް ހިމެނޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެ އެވެ. މި އެންޓިބޮޑީސް ދަރިފުޅު ބަލިތަކުންނާއި ބެކްޓީރިއާ އަދި ވައިރަސްތަކުން ދުރުކޮށްދެއެވެ. ކަންފަތަށް ދިމާވާ ބަލިތަކާއި ގޭހުގެ މައްސަލައާއި ނޭޥާ ހިއްލުންފަދަ ބަލިތަކުން ވެސް ކުޑަދަރިފުޅު ރައްކާތެރު ކޮށްދެއެވެ.

ގާތުން ބުއް ދޭނަމަ މައިންނަށްވެސް ފައިދާތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ރަހިމުގެ ކެންސަރުން ދުރުކޮށްދިނުމާއި ހޯމޯން ނިއުޓްރިލައިޒް ކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ނަމަވެސް ގާތުން ބުއްދޭއިރު މައިން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ ކެއުމުގައި ކެލޮރީ، ޕްރޮޓީން، ވިޓަމިންސް އާއި މިނެރަލްގެ އިތުރުން ފައިބާ އެކުލެވޭ ކެއުންތައް ކެއުމެވެ. ގިނައިން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ކެއުން ވެސް މުހިންމެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©