މުޙައްމަދު އީމާން
19 February 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ކެއްސުމަކީ ހަމަ އެކަނި ރޯގާ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތަކުލީފެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެހެން ސިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމެކެވެ.

މިލިޔުން މި ހާއްސަކޮށްލަނީ ރޯގާ ނުޖެހި ނަމަވެސް ގަދައަށް ކެއްސައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެގޮތުން އޮރެންޖު ބޭނުންކޮށްގެން އެފަދަ ކެއްސުންތަކަށް ލުއި ހޯދާނެ ރެމެޑީއަކަށް މިލިޔުމުގައި ބަލައިލާނަމެވެ.

ރެމެޑީ ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެއް ޖޯޑު ފެނަށް އެ ސައިސަމްސާ ލޮނު އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއަށް އޮރެންޖެއް ލައި 15 ވަރަކަށް މިނެޓު ވަންދެން ބާއްވާށެވެ.

ވަގުތު ހަމަވުމުން އެ އޮރެންޖު ނަގައި، އޮރެންޖުގެ ތަނޑިއާ ވީ ފަރާތުން (މަތިން) ފޮއްޗެއް، ހުތްގަނޑު ފެންނަ ވަރަށް ކަނޑާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހުތްގަނޑު މައްޗަށް އެއް ސައިސަމްސާ ލޮނު އަޅައި އިލޮށްޓަކުން ނުވަތަ ތޫނު އެއްޗަކުން އެ ލޮނުތައް އޮރެންޖުގެ ތެރެއަށް ވައްދާލާށެވެ.

ދެން އޮރެންޖުން ކެނޑި ފޮތި އަނެއްކާވެސް ހުތްގަނޑު މަތީގައި ބާއްވާށެވެ. އެއަށްފަހު ބޯތައްޓަކަށް އޮރެންޖު ލައި 15 މިނުޓު ވަންދެން ސްޓީމަރުން ސްޓީމްކޮށްލާށެވެ. ސްޓީމްކޮށް ނިމުމުން އެ އޮރެންޖު ކާލާށެވެ.

މިއީ ކެއްސާ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގޭގައި ދެވިދާނެ ކުޑަކުޑަ ފަރުވާއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ. ރޯގާ ޖެހިގެން ކެއްސާނަމަ މި ރެމެޑީ ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މައުލޫމާތު: ސޮލުހީލް.ކޮމް

haftha.mv ©