Fri, 28 February, 2020, 4:03 am
މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުއިހްސާސްވަނީ މިހެންވެ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުވުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ބަލިވެއިންނަ ކޮންމެ 3 އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެއް އަންހެނަކަށް ހޫނުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ހޫނުވުން ބޮޑަށް ކުރިމަތިވަނީ ރޭގަނޑުގައި ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހަށިގަނޑަށް ހޫނުކަން އިހުސާސްވުން އާންމުގޮތެއްގައި އިތުރުވަނީ މާބަނޑުވުމަށްފަހު ފަހު 6 މަހުގެ ތެރޭގައިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ވިހެއުމަށްފަހު ގާތުންދޭ ދުވަސްވަރު ވެސް ބައެއް މީހުންނަށް މިހޫނުކަން އިހުސާސްކުރެވޭ ގޮތްވެއެވެ.

މިހެން ދިމާވަނީ މާބަނޑުވުމާއި ގުޅިގެން ހަށިގަނޑުގައި ދައުރުވާ ހޯރމޯންތަކުގެ މިންވަރަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން (ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެސްޓްރަޖަން ހޯރމޯންގެ މިންވަރު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން) ހަމުގެ ތެރެއަށް ލޭފޮނުވައިދިނުން އިތުރުވެގެން ދެއެވެ. އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މާބަނޑުމީހާއަށް ހޫނުކަން އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ހޫނުކަން އިހުސާސްވަނީ ބޮލާއި، ކަނދުރާއާއި، މޭމައްޗަށެވެ. ބައެއް ފަހަރު ހޫނުކަން އިރުކޮޅަކަށް ދެމިހުރެދާނެ އެވެ. ނޫނީ ދެތިން މިނިޓަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ހަށިގަނޑު ފިނިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު އިތުރުވާ ވަރަކަށް ދާހިއްލުން އިތުރުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިދާނެ އެވެ.

މާބަނޑުވުމަށް ފަހު ހަށިގަނޑުގައި ހިގާ ”މެޓަބޮލިޒަމް”(Metabolism)ގެ މަސައްކަތް އިތުރުވުން ހަށިގަނޑުގައި ހޫނު އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ލޭހޮޅިތައް ފުޅާވެ، ހޫނުމިން މައްޗަށް ދެއެވެ. ހޫނު ދުވަސްވަރެއްނަމަ މިގޮތަށް ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ހޫނުގެ މިންވަރުވެސް އިތުރުވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.