Fri, 28 February, 2020, 4:07 am
މުޅި ދުވަހު ވަރުބަލިނުވެ ތާޒާކަމާއެކު ހުރުމަށް ޕީޗް

ތަފާތު މައުދަންތަކުގެ އިތުރުން ވިޓަމިންގެ ގިނަ ބާވަތްތަކާއި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެތަކެއް މާއްދާތަކަކުން މުއްސަދިވެފައިވާ ޕީޗްއަކީ ހަމުގެ ޓިޝޫތަކަށް ބޭނުންވާ ކާނާ ފޯރުކޮށްދީ، ހަމުގެ ޓިޝޫތައް އާ ކޮށްދިނުމަށް ވެސް އެންމެ މުހިންމު މޭވާ އެކެވެ.

އެގޮތުން މޫނުގައި ޕީޗް ޖޫސް އުނގުޅުމުން މޫނު ސާފުވެފައި ތާޒާ ކޮށްދެއެވެ. އަދި ދުވަހުގެ ވަގުތު ތަކުގައި މާޔޫސްކަމާއި ވަރުބަލިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް ޕީޗްގައި އެކުލެވޭ ހަކުރާއި ކާބޯހައިޑްރޭޓްގެ މިންވަރުގެ ސަބަބުން ތާޒާކަމާއި ބާރު ގެނެސް ދެއެވެ. ޕީޗްގައި ފޮސްފަރަސް އެކުލެވޭތީ ނާރު ސެލްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީއަކަށްވެއެވެ. ޖަރާސީމްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކަށް ޕީޗް ބޭނުން ކޮށްގެން ފަރުވާ ކުރެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޕީޗް ފަތް ނުވަތަ މާ ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ސަޔަކީ ކެއްސުން ލުއިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ހެނދުނުގެ ސައިގެ ބަދަލުގައި ޕީޗް ބޭނުން ކުރުމަކީ ގޮހޮރާއި ފުރަމޭގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމް ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ލޭގެ އެލްކަލަނައިޒޭޝަން އެއް ހަމައެއްގައި ހިފަހައްޓައިދޭ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ބައިތަކުގައި ހިލަ އުފެދިއްޖެނަމަ، ގަވާއިދުން ޕީޗް ކެއުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

ސޯޑިއަމް ގިނަވެ، ޕޮޓޭސިއަމް މަދުވުމަކީ ލޭ މައްޗަށް ގޮސް، ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުން އަދި ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުވާ ކަމެކެވެ. ޕީޗަކީ އޭގައި ސޯޑިއަމް މަދު، ޕޮޓޭސިއަމް ގިނަ މޭވާ އެކެވެ.

މި ސަބަބާހުރެ ޕީޗް ބޭނުން ކުރުމަކީ ހިތާއި ލޭހޮޅިތަކުގެ ބަލިތަކާއި ލޭމައްޗަށް ދިއުމާއި ގުރުދާގެ ބަލިތަކާއި އަދި ލޭ މަދުވުމުން ސަލާމަތް ވުމަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޕީޗުގައި ޑައެޓްރީ ފައިބަރު ހުރުމަކީ ލޭގެ ސަރުބީގެ މިންވަރު ދަށް ކުރުމުގައި ވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕީޗަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ޑައެޓްރީ ފައިބަރު އެކުލެވޭ މޭވާ އެކެވެ. ފައިބަރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރުމަކީ ހަޖަމުކުރުން ފަސޭހަވެ، ބަނޑުހިކުން ރަނގަޅު ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ޑައެޓްރީ ފައިބަރަކީ ގޮހޮރުގެ ކެންސަރުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ ގޮހޮރުގެ ފާރުގައި ހުންނަ ވިހަތައް ސާފު ކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި ބަނޑުގެ ރިހުން ކަނޑުވާލުމަށް ވެސް ޕީޗްގެ ބޭނުން ހިފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.