Wed, 8 April, 2020, 10:18 pm
އާއިލާ އެކުގައި ކާނަމަ ދަރިންގެ އުޅުމަށާއި ސިއްހަތަށް ގިިނަަ ފައިދާއެއް ކުރޭ

ދިވެހި އާއިލާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުގައި އެއް ސުފުރާމަތިން ކައި އުޅޭތަން ވަރަށް ވެސް ނުފެނެއެވެ. ހުކުރު ދުވަސް ނުވަތަ އާއިލީ ކޮންމެވެސް ހާއްސަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށް އެކުގައި އެއް ސުފުރާ މަތިން ކައި ނޫޅޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިހެން ގިނަ ފަހަރު ވަނީ ވެސް ދިރިއުޅުމުގައި އުޅެންޖެހޭ ބުރަކަމާއެކު އެކުގައި ކާލަން ވަގުތު ނުލިބުމެވެ.

ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ބުރަ ކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް އާއިލާއާއެކު އެއް ސުފުރާމަތިން ކެއުމަކީ އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތުން ފައިދާތަކެއް ހުރި ކަމެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ފުޑް އެންޑް ނިއުޓްރިޝަންސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް އެންމެ ގިނަ އެމެރިކާގެ ޖަމިއްޔާ، އެކެޑެމީ އޮފް ނިއުޓްރިޝަން އެންޑް ޑައިބެޓިކްސްގެ ޑައިޓީޝަން ނިއުޓްރިޝަނިސްޓް އަދި އެ އެކެޑަމީގެ ތަރުޖަމާން ކްރިސްޓެން ގްރެޑްނީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، އާއިލާ އެކުގައި ކެއުމަކީ ކުދިންނަށް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމަށް ބާރު އަޅާ ކަމެކެވެ.

“ދިރާސާ ތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ގަވާއިދުން އެކުގައި ކައި އުޅޭ އާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ގިނައިން މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އަދި ފައިބަރު ހުންނަ ކާނާ ކެއުން އިތުރުވެ ތެލުލި ކާނާ ކެއުން މަދުވޭ،” ގްރެޑްނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

“އާއިލާއެކުގައި ކާނަމަ ކެއުމަށް ހުންނަ އޮށްޓަރު ރަނގަޅު ކާނާގެ ސަބަބުން އާ ކެއުންތައް ތަޖުރިބާކުރަން ކުދިން ބޭނުންވެ، އެ ކުދިނގެ ސިއްހަތާއި ބަރުދަން ވެސް ރަނގަޅު ކޮށްދޭ،”

އޭގެ އިތުރުން އާއިލާ އެކުގައި އެއް ސުފުރާ މަތިން ކާނަމަ އާއިލާ ތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން ވެސް ވަރުގަދަކޮށްދީ ބަދަހި ކޮށްދޭ ކަމަށް ގްރެޑްނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަބަބެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ ވަގުތުގައި އާއިލާ ތެރޭގައި ވާހަކަދެއްކުން އިތުރުވުމެވެ. އަދި އެފަދަ ވަގުތުތަކުގައި ކުޑަކުދިން އެ ކުދިންގެ އިހުސާސްތައް ވެސް ހިއްސާކުރަން ފަސޭހަވެ، އެކުދިންގެ އަހުލާގު ވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ބާރު އެޅި، ސްކޫލުގައި ހޯދާ ނަތީޖާ ވެސް ރަނގަޅު ވެގެންދާ ކަމަށް ގްރެޑްނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.