Fri, 3 April, 2020, 6:35 am
ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުމުން ރައްކާތެރިވާނީ ކިހިނެތް؟

ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ގިނަ ފަހަރު ދިރިއުޅުމުގައި ގެންގުޅެވޭ އާދަތަކެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވެދާނެ ކަންތައްތަކެވެ. އެހެންކަމުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ މޮޅު އެއް ގޮތަކީ އެފަދަ ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަންތައްތަކާއި ދުރުހެލިވުމެވެ.

މިގޮތުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރުން، ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން އަދި ބަރާބަރަށް ކަސްރަތު ކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ އެވެ. އަދި ކެއުމުގައި ލޮނު ބޭނުން ކުރުން މަދު ކުރުމަކީ ވެސް އެފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޭގެ ޕްރެޝަރާއި ހަށިގަނޑުގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރާއި ކޮލެސްޓުރޯލް ހުރި މިންވަރު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިގެން ޗެކް ކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.

އެއީ ލޭގެ ޕްރެޝަރާއި ކޮލެސްޓްރޯލް އަދި ހަކުރުބަލި (ޑައިބެޓިކްސް)އަކީ ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ހަށިގަނޑުގެ ނާރުތަކާއި ގުނަވަންތަކަށް އެކަމުގެ ވޭން ފަހުން ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ތަބީއީ ނޫން ސިފައެއްގައި ވާނަމަ އެކަމަށް ލަސްނުކޮށް ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ބުއްދި ވެރިކަމެކެވެ.

އަދި ހަފްތާއަކު ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ދުވަހު އެންމެ މަދުވެގެން 30 ވަރަކަށް މިނިޓް ކަސްރަތު ކުރަން އާދަކުރާށެވެ. ހަށިގަނޑު މާބޮޑަށް ބަރުހެލި ވިޔަ ނުދޭށެވެ. ”ބޮޑީ މާސް އިންޑެކްސް” ހުންނަން ވާނީ 18.5 އާއި 25 އާ ދެމެދުގައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.