Fri, 3 April, 2020, 6:15 am
އިސްތަށިގަނޑަށް ހޯދައިދެވޭ ތަބީއީ އެންމެ ރަގަޅު ކާނާ އަކީ ކާށި ތެޔޮ

ކާށި ތެލަކީ ކާށިން ތައްޔާރުކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެއްޗެތި ކެއްކުމަށާއި، އަދި ގައިގައި އުގުޅުމަށާއި، މަސާޖުކުރުން ފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ވެސް ކާށިތެޔޮ ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ކާށިތެލަކީ އެފަދަ އެހެން ތެލުގެ ބާވަތްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އޭގައި ތަފާތު ޚާއްޞިއްޔަތުތަކެއް އެކުލެވޭ ތެލެކެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކާށިތެލަކީ އެންމެ ފައިދާހުރި ތެލުގެ ގޮތުގައި ވެސް ސިފަކޮށްފައި ވެއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑަށް ހޯދައިދެވޭ ތަބީޢީ އެންމެ ރަގަޅު ކާނާ އަކީ ކާށި ތެލެވެ. އިސްތަށިތައް ދުޅަހެޔޮކަމާއެކު ބޮޑުކޮށްދީ، އެއަށް ސާފު ވިދާ އަލިކަމެއް ގެނެސް ދެއެވެ.

ގަވާޢިދުން ކާށިތެލުން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު މަސާޖުކުރުމަކީ ބޮލުން ހަންފޮޅުން ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި އުކުނާއި ލީއެޅުން ކުޑަކޮށްދޭއިރު ކާށިތެލަކީ ހަލާކުވެފައިވާ އިސްތަށިތައް ރަގަޅުކޮށްދޭ އެކަށޭނަ ކޮންޑިޝަނަރ އެކެވެ. އެހެންކަމުން ހަލާކުވެފައިވާ އިސްތަށިތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޓީން ވެސް ކާށިތެލުން ފޯރުކޮށް ދެއެވެ. މީގެއިތުރުން  އިސްތަށިގަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ އުފެއްދުންތަކުގައި ވެސް ކާށިތެޔޮ ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ކާށި ތެލުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުންނަނީ މީޑިއަމް ޗެއިން ފެޓީ އެސިޑް އެވެ. އެންމެ އަސާސީ ފެޓީ އެސިޑް އަކީ ލައުރިކް އެސިޑް އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކެޕްރިކް އެސިޑް، ކެޕްރައިލިކް އެސިޑް، މިރިސްޓިކް އެސިޑް، އަދި ޕެލްމިޓިކް އެސިޑް ހިމެނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.