Fri, 28 February, 2020, 3:45 am
ބޮލުގެ ރިހުމާއި ނިދިނައުންފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު

ޗެރީ އަކީ އޭގައި ވިޓަމިންތަކާއި، މަޢުދަންތައް އެކުލެވޭ އަދި އެހެނިހެން ކާނާގެ މުހިއްމު ބައިތައް ގުދުރަތީގޮތުން އެކުލެވިފައިވާ އަގަޔަށް މީރު ފޮނި މޭވާ އެކެވެ. ތާޒާ މޭވާގެ ގޮތުގަޔާއި، ޖޫސް ގިރައިގެންނާއި، ޖޭމު ހަދައިގެން ވެސް ޗެރީ ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ޗެރީގެ ތެރޭގައި ފޮނިރަހަދޭ ޗެރީ އާއި، ހުތްރަހަދޭ ޗެރީ ހުރެއެވެ. ޗެރީއަށް އޭގެ ބޭރުގައި ހުންނަ މަޑު ރަތްކުލަ ލިބިފައިވަނީ އޭގައި ހުންނަ “އެންތޯސިއެނިން”ގެ މަތީ ތާސީރުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޗެރީން އިންސާނައަށް ލިއްބައިދޭ މުހިންމުއެއްމަދާއަކީ ހަށިގަނޑުގެ ނިދީގެ ބުރު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ހޯރމޯން މިލެޓޯނިން އެކުލެވިފައި ވުމެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް، އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން މިލެޓޯނިން އުފައްދަނީ ރޭގަނޑު ނުވަތަ އަދިރީގެ ތެރޭގައެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން އުފައްދާ މިލެޓޯނިންގެ ނިސްބަތް، ބޮކިއަލީގެ ސަބަބުން ދަށްވެގެން ދެއެވެ. އެހެން ކަމުން ރޭގަނޑު ރަގަޅަށް ނުނިދުމުންނާއި، މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެންދާ މިލެޓޯނިންގެ މިންވަރު އަނބުރާ ހަށިގަނޑަށް ހޯދައިދޭން ޖެހެއެވެ.

މިލެޓޯނިންގެ މިންވަރު ދަށްވުމަކީ ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށް، ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރާ ކަމެކެވެ. މިލެޓޯނިން އަށް “ސިކުނޑިއަށް ލޭފޮނުވުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސް ކަނޑަތުކޮށް ސިކުނޑީގެ ތެރެއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެއެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސިކުނޑިއަށް، ވާޞިލްވެ، ސިކުނޑީގެ ސެލްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދެއެވެ. މިއީ ބޮލުގެ ރިހުމާއި، ނިދިނައުން ފަދަ މައްސަލަތަކަށް، ލުއިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.