Fri, 28 February, 2020, 4:58 am
ސަމާލުވޭ! ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯގެ އެކައުންޓްވެސް ހެކްކޮށްލައިފި

ޓްވިޓަރއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންވެސް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ޕްލެޓްފޯމްއެކެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޓްވިޓަރ މަޝްހޫރުވަމުން އަންނައިރު، މިހާރު މިވަނީ ޓްވިޓަރ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ބިރުވެރި ކަމެއް އުފެދިފައެވެ. އެއީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ހެކްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރެއެވެ.

މީގެ ދެ ދުވަހެއްވަރު ކުރިން ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯ އަދި ކޯ ފައުންޑަރ ޖެކް ޑޯޒީގެ އެކައުންޓަވަނީ ހެކްކޮށްލާފައެވެ. މިހާތަނަށް މިކަމުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ހެކްތަން ގްރޫޕަކުން ނަގާފައިނުވާއިރު، މަޝްރަޙް ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ޓްވިޓަރއަކީވެސް ރައްކާތެރި ޕްލެޓްފޯމެއް ނޫންކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޑޯޒީގެ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެކައުޓަކީ 4 މިލިޔަން އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޮލޯ ކުރަމުން އަންނަ އެކައުންޓެކެވެ. މިއެކައުންޓް އިން ގިނަ ޓްވީޓްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު، ޓްވިޓަރއިންވަނީ މިމައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ފަހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއީ ޓްވިޓަރގެ ސެކިއުރިޓީގެ މައްސަލައެއް ނޫން  ކަމަށާއި ޓްވީޓްތައް ކޮށްފައިވަނީ ޑޯޒީގެ ފޯން ނަންބަރުގެ ޑުޕްލިކޭޓަކުން ކަމަށާއި ޓްވީޓްކޮށްފައިވަނީ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މިކަން ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ޓްވިޓަރ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓްވިޓަރއަކީ 2006 ވަނަ ވުޖޫދަށް އައި ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި މިއީ ބޮޑެތި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ޕްލެޓްފޯމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.