Fri, 28 February, 2020, 3:42 am
މިސިފަތައް ހުންނަ މީހުންގެ ވިސްނުންތޫނު: ދިރާސާ

ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު، ވިސްނުމުގެ ގޮތުން އެކި ފަންތީގެ މީހުންނާ ދިމާވެއެވެ. ނަމަވެސް މިވެނި މީހަކީ މިވެނި ވަރަކަށް ވިސްނުންތޫނު މީހެކޭ ބުނެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. ބުނަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ވިސްނުންތޫނު މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. ވިސްނުންތޫނު މިންވަރު ދެނެގަނެވޭ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ވަކި ޓެސްޓެއް ނެތުމެވެ. އިންޓެލިޖެންސް ކޯޓެން ނުވަތަ އައިކިއު ޓެސްޓް ހެދުމެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަނޯސާއިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއް ދައްކާ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ސިފަތައް އެމީހެއްގެ ގައިގައި ހަރުލާފައި ހުރި ނަމަ، އެމީހަކީ ވިސްނުންތޫނު މީހެކެވެ.

ރޭގަނޑު ލަހުން ނިދުން

ކުޑައިރު ނުނިދައިގެން މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ހަޅޭލެވި ހަނދާން ވޭހެއްޔެވެ؟ މިގޮތަށް ކަންތައް ވެފައިވާނަމަ މަރުޙަބާއެވެ. ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ލަހުން ނިދާނަމަ ތިމާގެ ވިސްނުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން މިއާދަ ހިފަހައްޓާނަމައެވެ.

ލިޔުން ހަޑިވުން

މިދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި ލިޔުން ހަޑި މީހުންނަކީ ވިސްނުން ރަނގަޅު މީހުންނެވެ. މިގޮތުން މިމީހުންގެ ވަގުތު އަކުރު ތަކުގެ ބައްޓަން ރީތި ކުރުމަށް ހުސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި, މިފަދަ މީހުންގެ މަސައްކަތަކީ އެކަންކަމާމެދު ވިސްނުމެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.