Thu, 4 June, 2020, 12:05 am
ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ކަޅުސައި ވަރެއްނެތް
239

ހޮލެންޑްގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުން ކަޅު ސައި ނުބޯ މީހުންނާއި އަޅާކިޔާއިރު އާންމުކޮށް ދުވާލަކު ދޭއް ނުވަތަ ތިން ތަށި ސައިބޮއެ އުޅޭ މީހުންނަށް ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށްވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެމެރިކާގެ ބޮސްޓަން ޔުނިވަސިޓީން ދާދި ފަހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހިތާއި ގުޅިފައިވާ ލޭހޮޅިތައް ހަލާކު ވެގެންދާ ބަލި ހުންނަ މީހުން ކަޅު ސައި ބުއިމުން އެ ލޭހޮޅިތައް ކުރިން ހުރި ހާލަތަށް އިއާދަވުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ކަޅު ސައިގައި ހިމެނޭ އެންޓި އޮކްސިޑެންޓް މާއްދާއަކީ އުމުރުން ދުވަސް ވުމުން ކުރިމަތިވާ އުދަނގޫތަކާއި ވައި ނުސާފުވުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކުން ހިމާޔަތްވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މާއްދާއެކެވެ. އެގޮތުން ކޮފީ އަށްވުރެ ސައިގައި ކެފެއިން ހުންނަ މިންވަރު މަދެވެ.

އެގޮތުން އަށް އައުންސް ކޮފީ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ކޮފީ ޖޯޑެއްގައި 135 މިލިގްރާމްގެ ކެފެއިން އެކުލެވޭ ކަމަށް ދިރާތަކުން ހޯދިފައިވާއިރު ހަމަ މިވަރުގެ ސައި ތައްޓެއްގައި ކެފޭއިން ހުންނަނީ 30 ނުވަތަ 40 މިލިގްރާމްއެވެ. ކޮފީ ބުއިމުން ބޯ އެބުރުން، ބޮލުގައި ރިހުން، ނިދިނައުން ކުރިމަތިވާނަމަ ކޮފީ ބުއިން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ސައިބޯން އާދަ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ސައި ބުއިމަކީ ލޭހޮޅި ތަކުގައި ލޭގަނޑުކޮޅު އުފެދުނަނުދީ ލޭ ހޮޅިތައް އޮމާންކަން މަތީ ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. މީގެއިތުރުން ސައި ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމް ވަރުގަދަ ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެއެވެ. ހަށިގަނޑު އިންފެކްޝަނާއި ހަގުރާމަ ކުރުމުގެ އެހީތެރިއަކަށް ސައި ވަނީ ވެފައެވެ.

ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް 21 މީހުން ހަތަރު ހަފްތާ ވަންދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަސް ތަށި ސައި ބޭނުންކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު އެމީހުންގެ ދިފާއީ ނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން އެނގުނީ އެ މީހުންގެ ދިފާއީ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަގަޅުވެފައިވާ ކަމެވެ.

އެހެން ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ވެސް ކަޅުސައި ވަރެއްނެތެވެ.

އެގޮތުން، އަވިން ފިހުން އަދި ހަމުގެ ކެންސަރު މިންޖުވެ ހުރުމަށް ކަޅުސައިގައި އެކުލެވޭ މާއްދާއެއް އެހީތެރިވެދޭއިރު އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ޔުނިވަސިޓީން ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހޫނުކޮށް ހުންނަ ކަޅުސައި ބުއިމަކީ ”ސްކްއޭމަސް ސެލް ކާސިނޯމާ”އޭ ކިޔޭ ކެންސަރުގެ ބާވަތެއް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.