މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
16 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ޝަކުވާއެއް އޮވެއެވެ. އެއީ އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް މީހާގެ ގައިގައި މަސްޖަހާ ފަލަވާ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހިނެތްވާ ކަމެއް ކަމެއް ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގެއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުންދާ މިސުވާލަށް މިހާރު މިވަނީ ޖަވާބެއް ހޯދާފައެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް އެއްވަރެއްގައި ކެޔުން ބެހެއްޓި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މީހާ ފަލަވަނީ ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ފެޓް ސެލްގެ ބާރު ދައްވާތީއެވެ.

ފެޓް ސެލްއަކީ ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވާ ފެޓްގެ ބައިތައް ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ގަރުގު ކުރުމަށް އެހީތެރިވާ މާއްދާއެކެވެ. ނަމަވެސް އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް މިމާއްދާތަކުގެ ބާރު ކެނޑެއެވެ. އެހެންވެ ހަށިގަނޑުގައި ފެޓްގެ މާއްދާތައް އިތުރުވެއެއެވެ.

މިހެންކަމުން އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް ކުރާ ކަސްރަތުގެ މިންވަރު އިތުރު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©