Fri, 5 June, 2020, 12:41 pm
ހެދުނުގެ ނާސްތާއަށް މިއަށްވުރެ ރަގަނޅު އެއްޗެއްނެތް
35

ހެދުނުގެ ނާސްތާއަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ސޯޑިއަމް، ފެޓްސް، ނައިޓްރޭޓްސް، ފަދަ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންނުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައިވާއިރު ހެދުނުގެ ނާސްތާއަށް ޔޯގަޓަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އެކައްޗެވެ.

ގިނަ އަދަދަކަށް ކެލްސިއަމް ޔޯގަޓްގައި އެކުލެވެގެން ވާއިރު ވިޓަމިންސް، އަދި ޕްރޮޓީން ގިނަ އަދަދަކަށް ޔޯގަތްގައި ހިމެނެއެވެ. ޔޯގަޓްގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ރަނގަޅީ ފުރުޓް ފްލޭވާޑް ޔޯގަޓަށްވުރެ ޕްލެއިން ޔޯގަޓެވެ.

ޔޯގަޓްގައި ހަޖަމު ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެންޒައިމްސް އާއި ލައިވް ކަލްޗާޒް އެކުލެވެ އެވެ. އަދި ޔޯގަޓްގައި ހިމެނޭ ވިޓަމިން ބީ 12 އަކީ ވެސް ހަޖަމު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މުހިންމު އެއްޗެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަނޑުގައި އުފެދޭ ބެކްޓީރިއާތައް ސާފުކޮށް ދިނުމުގައި ޔޯގަޓްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ލިއްބައިދޭއިރު،  ޔޯގަޓް ކެއުމުން ބަނޑުގެ ބަލިތަކަށްވެސް ފަރުވާއަކަށް ފުދެ އެވެ. ބަނޑު ސަކަރާތްވުމުން ޔޯގަޓް ކެއުމުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދެނީ އެހެންވެގެންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.