Wed, 3 June, 2020, 11:46 pm
ހަފްތާ ބަދިގެ: އޯރިއޯ ފަޖް
37

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

270ގ ވައިޓް ޗޮކްލޭޓް

½ ދަޅު ގެރިކިރު

1 ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

20 އޯރިއޯ ބިސްކޯދު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އޯރިއޯ ބިސްކޯދުތައް ތިން ބަޔަށް ނުވަތަ ހަތަރު ބަޔަށް އަތުން ބިންދާލާލުމަށްފަހު އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަތް ނުލަވާ ތެއްޔަކަށް ޗޮކްލެޓާއި ގެރިކިރު އެޅުމަށްފަހު މަޑުގިނީގައި ގިރަމުން ކައްކާލާށެވެ. ޗޮކްލެޓާއި ކިރު ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން ކައްކަން ވާނެއެވެ.

އެއަށްފަހު ތެލި އުނދުން މަތިން ބޭލުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކުދިކުރި އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ތަކުގެ އެއް ބަޔާއި ވެނީލާ އެސެންސްކޮޅު އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްކުރާއިރު ބިސްކޯދުތައް މާބޮޑަށް ޗަސްވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ.

ޓްރޭއެއް ނުވަތަ ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ބޭކިން ކަރުދާސް ނުވަތަ ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް ނުވަތަ ބަޓަރުު ކޮޅެއް ހާކާލުމަށްފަހު ތެލީގައި ތައްޔާރު ކުރި މިކްޗަރު މި ޓްރޭއަށް އަޅާލުމަށްފަހު ދޭފަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުޑަކޮށް އޮމާން ކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ބާކީ ހުރި އޯރިއޯ ބިސްކޯދުތައް އެޅުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން އިނގިލިން އޯރިއޯ ބިސްކޯދުތައް އެތެރެއަށް އޮއްބާލާށެވެ. އަދި ސެޓްކޮށްލަން ޕްރިޖަށްލާ 2 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާލުމަށްފަހު ފްރިޖުން ނަގާ ކަފާލާށެވެ.

ރޯދަ މަހު މަދު އެތިކޮޅަކުން އަވަހަށް ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ޑެޒާޓަކަށް މި ކަމުދާނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.