މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
30 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ބޭނުންވާނެ ތަކެތިި

300 ގ. ފުށް

250 ގ. ހަކުރު

4 ބިސް

300 ގ. މާޖިރިން

2 ސައި ސަމްސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ

2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހިކިކިރު

1 ސައި ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް

2 އޮރެންޖް (ދިޔަ ފެލާފައި)

1 އޮރެންޖުގެ ތޮށި (ގާނާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ހަކުރު، ބިސް އަދި މާޖިރިން ރަނގަޅަށް ގިރާ އެއްކުރުމަށްފަހު އޮރެންޖުގެ ދިޔަ އަދި އޮރެންޖުގެ ތޮށި އަދި އެސެންސް އެޅުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން އެއްކޮށްލާށެވެ.

ދެން ފުށްކޮޅު ބޭކިންޕައުޑަރާއެކު ފުރާނާލުމަށްފަހު ކުރިން ގިރި މިކްސްގެ ތެރެއަށް އަޅާލުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ.

150 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި އަވަން ހޫނުކުރުމަށްފަހު ކޭކް ފިހެލާށެވެ. ފިހެވުނުތޯ ބެލުމަށް ކޭކުގެ މެދަށް ޓޫތްޕިކެއް ހަރާލުމަށްފަހު އޭގައި ނުހޭކޭނަމަ އެހެރީ ފިހެވިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©