މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
31 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

½ ބީފް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)

2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ކޯންފުލާރ

2 މޭޒު މަތީ ސަމްސާ ތެޔޮ

½ މޭޒު މަތީ ސަމްސާ ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށްފައި)

1 މޭޒު މަތީ ސަމްސާ އިނގުރު (ޗަސްކޮށްފައި)

¼ ޖޯޑު ސޯޔާސޯސް

¼ ޖޯޑު ވިނެގާރ

¼ ޖޯޑު ބްރައުން ޝުގަރ

2 ލީކްސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

¼ ޖޯޑު ފިނިފެން (ފެން)

ބޭނުންނަމަ ސެސަމީ ސީޑްސް ކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ކޮންޓަނަރަކަށް 1 މޭޒު މަތީ ސަމްސާގެ ކޯން ފްލާރ އަދި ބީފް ކޮޅު އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓް ބެހެއްޓުމަށްފަހު މި ބީޗް ކޮޅު ތެއްލާލާށެވެ.

ތަވައެއްގައި ތެޔޮ ކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު މީގެ ތެރެއަށް ލޮނުމެދު އަދި އިނގުރު އަޅައި އޭގެ ވަސް ހިފަންދެން ކައްކާލާށެވެ. ދެން މީގެ ތެރެއަށް ސޯޔާސޯސް، ވިނެގާރ، ބްރައުން ޝުގަރ އެޅުމަށްފަހު ބޮކި ޖަހަންދެން ކައްކާލާށެވެ. އަދި އިތުރު ކޮންޓައިރަކަށް ބާކީ އިން ކޯންފްލާރ ކޮޅު ފެނާ އެއްކުރުމަށްފަހު ތަވާ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ތަވާގެ ތެރެއަށް ކުރިން ތެއްލި ބީފްކޮޅާއިި ލީކްސްކޮޅު އަޅައި ސޯސްގަނޑު ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން ކައްކާލާށެވެ. މި ބީޗްކޮޅު ގާނިޝް ކޮށްލަން މީގެ މައްޗަށް ބޭނުންނަމަ ސެސަމީ ސީޑްސްކޮޅެއް ބުރުވާލެވިދާނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©