މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
31 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

3/1 ޖޯޑު ހަނޑޫފުށް (ރާޅު)

½ ކެރެޓް (ގާނާފައި)

½ 2 ޖޯޑު ފެން

6 އިންޗި ރާންބާފަތް

2 ސައި ސަމްސާ ރޯސްވޯޓާރ (ބޭނުންނަމަ އިތުރުކުރެވިދާނެ)

½ ޖޯޑު ގެރިކިރު

2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހިކި މޭބިސް ކަދުރު (ބޭނުންނަމަ)

1-2 ސައި ސަމްސާ މުގުރި ފޮނިތޮށި، ކާފުރުތޮޅު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތެއްޔެއްގައި ފެނާއި ރާންބާފަތް ބޮކި ޖަހައި ކެކެންދެން ކައްކާލާށެވެ. މީގެ ތެރެއަށް ހަނޑޫފުށް އަޅާށެވެ. މަޑު ގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ހަނޑޫފުށްކޮޅު މަޑުވަންދެން ކައްކާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ކެރެޓްކޮޅާއި ގެރިކިރު ތެއްޔަށް އަޅައި ކެރެޓް ކޮޅު މަޑުވަންދެން ކައްކާލާށެވެ. ދެން ރޯސްވޯޓާރ އާއި ހިކިމޭބިސް ކަދުރު ބޭނުންކުރާނަމަ، މި ދެ އެތި ވެސް ތެއްޔަށް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އުނދުން ނިވާލުމަށްފަހު ތެލީގައިވާ ތަކެތި ޓްރޭއަކަށް އަޅައި ފުރޭންޏެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޭގެ މައްޗަށް މުގުރި ފޮނިތޮށި، ކާފުރުތޮޅު ބުރުވާލާށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©