Fri, 28 February, 2020, 4:28 am
ހަފްތާ ބަދިގެ – ކްރީމީ ބިސްކަޓް ޕުޑިން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

1 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު

1 ލީޓަރުގެ ފުލް ކްރީމް (ޗޮކްލެޓް މިލްކު ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ)

2 ސައިސަމްސާ ބަޓަރު

2 ސައިސަމްސާ ކޯންފުލަރ

1 ދަޅު ގެރިކިރު

1 ބިސް

ކެޝޫނަޓްކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ބިހާއި ބަޓަރާއި ކޯން ފްލާރ އަދި ގެރިކިރު އެއްކޮށް މިކްސަރުގައި ގިރާލާށެވެ. އަދި ތެއްޔަކަށް ފުލް ކުރީމް އަޅައި ހޫނުވާން ފެށުމުން ކުރިން ގިރި މިކްސްޗަރ ތެއްޔަށް އަޅައި އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި އޮލަވަންދެން މަޑު ގިނީގައި ކައްކާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ޓްރޭއެއްގެ ފޫ ފޮރުވޭ ވަރަށް މި ކްރީމް އެޅުމަށްފަހު ބިސްކޯދުތައް އޭގެ މަތީގައި އަތުރާލާށެވެ. މިގޮތަށް ބިސްކޯދުތައް އަތުރާއިރު ކިރަށްލާ ފޯކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މިގޮތަށް ކްރީމް ލޭއާރ އަކަށްފަހު ބިސްކޯދު ލޭޔާ ހަދާ ރިޕީޓް ކޮށްލާށެވެ. މަތީގައި ހުންނަންވާނީ ކްރީމް ލޭޔާރ އެކެވެ. އަދި ޗޮކްލެޓް ކްރީމްގެ މަތި ފޮރުވޭ ވަރަށް ކެޝޫ ނަޓްސްކޮޅު ކޮށާފައި ބުރުވާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހިހޫވުމުން ފިރަޖަށްލާށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.