މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
01 June 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

6 ފޮތި ޕާން

2 ދަޅު މަސް

2 ޓޮމާޓޯ  (ފޮތިކޮށް ކޮށާފައި)

4 ބިސް

1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ހިކަނދިފަތް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ރަހަލާވަރަށް ލޮނު

ރަހަލާވަރަށް އަސޭމިރުސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ޕާން ފޮތިތައް ރޮށިތަމާ އެތިން ދަމާލުމަށްފަހު ތަވައެއްގައި ފަތުރާލާށެވެ. ދެން ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ލޮނު، އަސޭމިރުސް އަދި މަސްކޮޅު އެއްކޮށް މޮޑުމަށްފަހު ފާންފޮތިމަތީގައި ފަތުރާލާށެވެ.

ދެން ޕާންފޮތިތަކުގެ މަތީގައި ޓޮމާޓޯ ފޮތިތައް އަތުރާލުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ބިސްތައް ގިރާލާފައި އަޅާލާށެވެ. އަނެއްކާވެސް މަސް ފަށަލައެއް، ޓޮމާޓޯ ފަށަލައެއް ހަދާލުމަށްފަހު ބާކީހުރި ޕާންފޮތިތައް ވެސް ރޮށިދަމާއެތިން ދަމާލުމަށްފަހު މި މަސްގަނޑުމަތީގައި އަތުރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ތަވާފައި މި ތައްޔާރުކުރި ޕައިގެ ދެފުށް ފިހެލާށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©