Fri, 28 February, 2020, 3:50 am
ހަފްތާ ބަދިގެ – ޗީޒީ ޓޫނާ ޓޯސްޓް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ޕާން (ބޮޑު)

2 ފިޔާ (ކޮށާފައި)

ހިކަނދިފަތްކޮޅެއް

2 ދަޅު މަސް (ތެޔޮ)

1 މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 ކެޕްސިކަމް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ކުޑަ ރާނބާފަތް ކޮޅެއް

ރަހަލާވަރަށް ލޮނު

ކުޑަ އަސޭމިރުސްކޮޅެއް

ސްލައިސް ޗީޒް

މަޔޮނައިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތްް:

ތަވައަކަށް ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް އަދި ކެޕްސިކަމް އެޅުމަށްފަހު މަސްދަޅުގެ ތެޔޮ އަޅައި ފިޔާގަނޑު ރަތްކޮށްލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު ރަތްވެ މަޑުވުމުން މީގެ ތެރެއަށް މަސްދަޅުގެ މަސް އަޅައި މަސްތައް ދޭފަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުދިކޮށްލާށެވެ.

މެދު ގިނީގައި މަސްތައް ވެސް ފިޔާތަކާއި އެއްކޮށް ހަލަމުން މީގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅަކާއި އަސޭމިރުސްކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު މަސްގަނޑަށް ހަނާވަންދެން ކައްކާލާށެވެ.

މަސްގަނޑު ރަނގަޅަށް ހަނާވުމުން ކޮންޓެއިނަރަކަށް މިމަސްގަނޑު އެޅުމަށްފަހު މީގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިކަނދިފަތް އަދި ރާނބާފަތްކޮޅު އަތުން ހޮވާލާށެވެ. އެއަށްފަހު މީގެ ތެރެއަށް މަޔޮނައިސްކޮޅު އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ޕާން ފޮއްޗެއް ނަގައި މީގެ މަތީގައި މަސްގަނޑު ފަތުރާލުމަށްފަހު ސްލައިސް ޗީޒް ފޮއްޗެއް ބާއްވައި އިތުރު ޕާން ފޮއްޗެއް މީގެ މަތީގައި ބާއްވާލަށެވެ. އެއަށްފަހު ޓޯސްޓަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޓޯސްޓްކޮށްލާށެވެ. ބޭނުންނަމަ ސޭންްޑްވިޗެއް ގޮތުގައި ޓޯސްޓުނުކޮށް ވެސް ކާލަން ވަރަށް މީރުވާނެއެެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.