Fri, 28 February, 2020, 3:34 am
ހަފްތާ ބަދިގެ – ޗީޒީ ޗިކަން ޝަވަރުމާ

ކުކުޅު ކޮޅު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

½ ކިލޯ ބޯންލެސް ޗިކަން (ކޮށާފައި)

½ 1 ސައިސަމުސާ ތެޅި މިރުސް

¼ ސައިސަމުސާ ރީނދޫ

2 ސައިސަމުސާ ލޮނުމެދު-އިނގުރު ޕޭސްޓް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޕްލެއިން ޔޯގަޓް

2 ސައިސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް

1 ސައިސަމުސާ ވިނެގާރ

ރަހަލާ ވަރަށް ލޮނު

ކުކުޅުކޮޅު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ކޮންޓެއިނަރަކަށް ކުކުޅުކޮޅު، ތެޅި މިރުސް، ރީނދޫ، ލޮނުމެދު-އިނގުރު ޕޭސްޓް، ޔޯގަޓް، ލުނބޯހުތް، ވިނެގާރ އަދި ލޮނު އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި މެރިނޭޓް ކުރުމަށް 2 ގަޑިއިރު ވަންދެން ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއްގައި މި ކުކުޅުކޮޅު ތެއްލާލާށެވެ.

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 ޖޯޑު ކެބެޖް (ގާނާފައި)

1 ކެރެޓް (ގާނާފައި)

2 ޓޮމާޓޯ (ތުނިކޮށް ފޮތިކޮށްފައި)

½ 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލުނބޯހުތް

ރަހަލާވަރަށް ލޮނު

4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މަޔޮނައިސް

3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޔޯގަޓް

3 ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށްފައި)

1 ޕެކެޓް ކަވާން ފަރާޓާ

1 ޖޯޑު މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް (ގާނާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ކެބެޖް، ކެރެޓް، 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލުނބޯހުތް އަދި ލޮނު އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިން ތެލުލި ކުކުޅުކޮޅުވެސް މީގެ ތެރެއަށް އަޅައި އެއްކުރުމަށްފަހު އަވަންގައި 3 މިނެޓް ވަންދެން ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ދެން މީގެ ތެރެއަށް ޓޮމާޓޯކޮޅު އަޅައި އެއްކުރުމަށްފަހު އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

އިތުރު ކޮންޓެއިނަރެއްގައި މަޔޮނައިސް، ޔޯގަޓް، ލޮނު، އަދި ލުނބޯހުތުގެ 3 ތިކި ޖެހުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

ކަވާން ފަރާޓާތައް ތަވާގައި ފިހުމަށްފަހު މީގެ މައްޗަށް ދެންމެ ތައްޔާރުކުރި މަޔޮނައިސް މިކްސްގެ އެތިކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު މީގެ މައްޗަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ކުކުޅު އަދި ތަރުކާރީކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. އަދި މީގެ މައްޗަށް ގާނާފައި ހުރި ޗީޒްކޮޅު އަޅައި މި ފަރާޓާ ބާރަށް އޮޅާލުމަށްފަހު އަވަންގައި 5 މިނެޓް ވަންދެން ހޫނުކޮށްލާށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.