.
27 November 2014
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

saarc

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުއްޤައްޔޫމް، 18 ވަނަ ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު ނޭޕާލުގެ ވެރިވަށް ކަތުމަންޑޫގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސާކުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރުން ސޮއިކުރެއްވިއެވެ. އަދި 19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގެ ޤަރާރުވެސް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތުމަންޑޫގައި ފެށި 18 ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން  ރައީސް ވިދާޅުވީ ސާކަކީ ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވަރަށް ބަރާބަރަށް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށް ވަރަށް ގިނައިން އަޑު އިވޭ ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ސަރަހައްދަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްދޭނެ ތަނަކަށް ސާކް ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ގައުމުތަކުން އެއް ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ ސާކަކީ ފަހުރުވެރިވާނެ ފަދަ ޖަމާއަތަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފަގީރުކަން ދަށް ކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ފަހި ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލުން ވެސް މުހިންމު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.
ރައީސް ވިދާޅުވީ 21 ވަނަ ގަރުނަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ގުދުރަތީ ގޮތުން މި ސަރަހައްދަށް ލިބިފައިވާ މުއްސަނދި ކަމަކީ އޮތް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކަމަށެވެ. އެއާ އެކު ވިޔަފާރި އާއި އިގުތިސޯދީ ގޮތުން ސާކް ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ އުޖާލާކަންމަތީގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަސާސް ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.
ރައީސް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ސާކަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް އަލުން ބަލައި ކުދިރިއުޅުން ރިއަށް ދާންވީ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

19 ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވެވުމަށް ނިންމެވީ ޕާކިސްތާނުގައެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©