.
29 November 2014
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

CPGym1

ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދައި ކުށުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުއި ރަށުތެރެ އަމާންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ކެނޑިނޭޅި އެއްބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރަށުތެރެ ހަލަބޮލި ކޮށް ރަށުތެރޭގެ އަމާންކަން ނަގައިލަން ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު މިހެންވިދާޅުވީ ދ. ވާނީގައި ކުރިއަށްދިޔަ 7 ވަނަ ބްލޫސް ފޮރ ޔޫތު ކޭމްޕް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިކޮށް ރަށުތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ އަމާންކަން ނަގައިލައި މަގުމަތީގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާއި ހުދޫދުތަކުގެ ބޭރުން ކަންކަން ކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފުލުހުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަންހުރި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ކޮމިޝަނަރު ހުސެއިން ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުލުހުން ކުރާ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކީ ކުށް ކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދައި ކުށުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު ޒުވާނުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަށްވެސް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނކަމަށާއި، ހަމަ އެއާ އެކު ފުލުހުންނަކީ ޒުވާނުން ބިނާކޮށް، ބާރުވެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ކަމަށވެސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©