ޝަހީދާ
28 March 2017
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި އިއްޔެ ވޯޓު ނެގި އިރު، އިންސާފުވެރި ވޯޓަކަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އިންސާފުވެރި މިނިވަން ވޯޓަކަށް މަޖިލީހުގައި ހުރަސް އަޅާފައިވާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ގާއިމު ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު މިނިވަންކޮށް ހިނގާނެ ޖާގަ ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ ގޮވައިލާފައެވެ.

މިނިވަން އިންސާފުވެރި ކައުންސިލު އިންތިހާބަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ކަމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމައި ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމަށް ވެސް އެމެރިކާ އިން ވަނީ ގޮވައިލާފައެވެ.

މަސީހުގެ ވޯޓު އިއްޔެ ނަގާފައި ވަނީ އަނގަބަހުންނެވެ. އެގޮތަށް ވޯޓު ނަގާފައި ވަނީ ސިސްޓަމުން ވޯޓު ނަގައިފިނަމަ ސަރުކާރަށް ވޯޓު ނާކާމިޔާބުވާނެކަން ޔަގީންވާތީ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

haftha.mv ©