Sat, 25 January, 2020, 9:40 am
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އައިއެސް އިން ދީފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްވާ  ޕޯޗުގަލް ގެ ތަރި އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވަޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތުން ދީފިއެވެ.

އައިސްޖަމާއަތުގެ ޚަބަރުފަތުރުވާ ވަސީލަތްތކާއި ހަވާލާދީ އިގިރޭސި ވިލާތުގަ ނޭރޭ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ އައިއެސް ޖަމާއަތުން ނެރުނު ޕްރޮޕެގަންޑާ ޕޯސްޓަރެއްގައި އެޖަމާއަތުގެ  ހަނގުރާ މަވެރިއަކު ރޮނާލްޑޯ ރަހީނުކުރުމަށްފަހު އޭނާ މަރާލަން އުޅޭތަން ދައްކާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އައިސް ޖަމާއަތުން އެންމެފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ އެ ފޮޓޯގައި ފެނިގެން ދަނީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރި ހަނގުރާމަވެރިއަކު ކަކޫ ޖަހައިގެން އިން ރޮނާލްޑޯގެ ފަހަތުގައި ކޮޅަށް ހުންނަ ތަނެވެ.އަދި އެހަގުރާމަ ވެރޔާއަތުގައި ވަޅިއެއް އޮތް ތަންވެސް ފެނެއެވެ.

ހަގުރާމަވެރިން އާންމުކޮށްފައިވަ ޕޯސްޓަރ:

ޕޯސްޓަރުގައި ވަނީ “އަހަރެމެންގެ ބަހަކީ ކަލޭމެންނަށް ފެންނަ އެއްޗެއް އަދި އެއީ އެޑު އިވޭ އެއްޗެއް ނޫން. އެހެންވީމަ ކަލޭމެން މަޑުން ތިބޭ. އަހަރެމެން މިތިބީ މަޑު ކޮށްގެން” އެވެ.

އައިއެސް ޖަމާއަތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނެރުނު ޕޯސްޓަރެއްގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ކަރު ބުރިކޮށްފައިވާތަން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ކައިރީގައި ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ނޭމާ ރޯން ހުންނަ ތަން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޖަމާއަތުން ނެރުނު ޕޯސްޓަރެއްގައި މެސީ ޖަލަށްލާފައި ހުންނަތަން ވެސް ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

އަދި އެޖަމާއަތުން ވަނީ 2018ވަނައަހަރު ރަށިޔާގައި އޮންނަ ވޯލްޑުކަޕް ފުޓްބޯލަ މުބާރާތަށް އަމާޒުކޮށް ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ހަމަލާތަކެއް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.އަދި މިއިންޒާރުތަކާއި ގުޅިގެން ރަޝިއާގެ ވޯލްްޑްްކަޕްގެ ސަލަމަތީކަންކަންބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މުބާރާތުގެ ސަލާމަތީ ކަންތަށްތަށް އިތުގުނައަކަށް މައްޗަށް ޖައްސާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.