މުޙައްމަދު ޝާން
26 July 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ބައެއް ކުށްވެރިންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނިންމަވައިފިއެވެ.

އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމެވީ މައާފްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއަކުން ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ބެލެނިވެރިންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ހާއްސަ ޝަރުތުތަކަކާއެކު ކަމަށެވެ.

އަދަބު ‏‏ލުއިކޮށްދީފައިވާ މީހަކު ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކަށް ‏‏އަދަބު ލުއިކޮށްދިންދިނުން ބާތިލުވުމާއެކު އެމީހަކަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އެމީހަކު ހުރި ހާލަތަށް ރުޖޫއަވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ‏‏އަދަބު ލުއިކޮށްދިން ހުކުމުގެ ތަންފީޒުނުވެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ‏ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން ނިންމި ނަމަވެސް، ހުކުމުގައި އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ލުޔެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©