.
31 July 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުންކަމުގައި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރާއްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދެއްވުމަށް ގުޅިފައިވާ ކޯޅިޝަންގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު  ނިންމަވާލެއްވުމަށް މާލެ ވަޑައިގެން ނޫސްވެރިނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނަށް  ކުރިމަތިކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުން ރައްޔިތުން ޖަވާބު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވުމަށް މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓު ހަވާލުކުރެއްވުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އަމާޒު ކުރައްވާ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތި ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ޔާމިން ވަނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އަދުލު އިންސާފަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި ނެރުނު އަމުރު ނެރުއްވީ ކީއްވެގެންތޯ އާއި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި ކޮރަޕްޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތުތަށް ރައްޔިތުންނަށް އިބޫ ސާފު ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވާފައި ހުރި ކަންކަން ތަކުރާރު ކުރައްވާނެތޯ އާއި ރާއްޖޭގެ ހަރުމުދާ ވިއްކާނަންތޯ ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އިބޫއަށް އަމާޒުކޮށް ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސްޔާމިންގެ މި ސުވާލުތަކަށް އިބޫ ވަނީ ކުރުގޮތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ. ނޫސްވެރިނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައީސް  ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ކަންތައްތަކާ އަމަލުތައް ހުރިގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް ސާފްކޮށްދޭން ނުޖެހޭކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުންގެ ޖަވާބު ވަރަށް ސާފްކޮށް ރައީސް ޔާމިންއަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23ވަނަދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނިކުމެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޖަވާބު ދެއްވާނެ. ގަބޫލުކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް.” ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©