Sun, 23 February, 2020, 3:28 pm
އިދިކޮޅުން ވެސް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށް: ރައީސް ޔާމީން

މި ސަރުކާރުން ގެނެސްފައިވަނީ ތަރައްގީއެއް ނޫން ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އިދިކޮޅުންވެސް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލީގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެރަށުގައި ހަދާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅުން ދަނީ މި ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީ ކޮޕީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

“އިދިކޮޅުންވެސް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށް. އިދިކޮޅުން ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކުގައި ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ތަފާތު ވައުދުތައް ވަމުން އަންނައިރު އިދިކޮޅު ބޭފުޅުންވެސް އެ ވައުދުތައް ތެދަށް ނުހެއްދެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރޭ،” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންނަކީ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަޒާނާއަށް ވާއިރު ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުތަކުގައި ޒުވާނުންނަށް ކޮށްދެންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައް ކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ވެރިކަން ކުރި ހަތަރު އަހަރުތެރޭ ޒުވާނުންނަށް ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ކުރިއެރުން ހޯދައި ދިނުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.