މުޙައްމަދު ޝާން
13 August 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް އެތައް ފުރުސަތަކާއި މިނިވަންކަމެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދީނީ ފަތުވާދީގެން އެއްވެސް އާލިމެއް ޖަލަށްލައި އަނިޔާ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވަނީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

“ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް އިސްލާމީ ދައުވަތަކަށް މަގުފައިވެފައި ނެތް މިންވަރަށް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެތައް ފުރުސަތާއި މިނިވަންކަން ވަނީ ދީފައެވެ. ދީނީ ފަރުވާ ދީގެން އެއްވެސް އާލިމެއް ޖަލަށްލައި އަނިޔާ ކޮށްފައި ނުވެއެވެ.،” ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ދެމިއޮތީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހަށް ބަލާއިރު ﷲގެ ރަހުމަތާއެކު ރަސްރަސްކަލުންނާއި ހިތްވަރުގަދަ، ދީން ދެކެ ލޯބިވާ ވެރިންނާއި، ރައްޔިތުން އިސްތިއުމާރީ، ފިކުރީ ހަނގުރާމައާއި އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރެއްވި ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©