މުޙައްމަދު ޝާން
22 August 2018
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަކީ އެތައް ބައެއްގެ ދަށުވެފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް ގައުމެއްގެ ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިބޫއަށް ވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޮތް ބާރަކީ ކޮބައިކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީގައި އިބޫއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި އަމުރު ކުރެވޭނެ އެތައް ފަރާތްތަކެއް ތިބުމުން ރައްޔިތުން އެދޭ ވެރިކަމެއް ކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

“އެބޭފުޅުންގެ މެނިފެސްޓޯގައި ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތަކަށް އެ ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެންނަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެއްޔާ މިތަން ބަރުލަމާނީ ވެރިކަމަކަށް ބަދަލުކުރާނަމޭ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް މިތަން ބަދަލުކޮށްފިނަމަ އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ބޮޑެތި އިންތިހާބީ ހަރަދުތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ،” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގައި ނުފޫޒު ގަދަ އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިބި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން އަންނަ އެންމެ އިސް މީހާގެ މައްޗަށް ބަސް ކިޔޭ އެތައް ބަޔަކު، އޭނަގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގާ އެތައް ވެރިންތަކެއް ތިބޭ ކަމަށް ވާނަމަ ދައުލަތެއް ނުހިންގޭނެ ކަމަށެވެ.

“ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ދައުލަތެއް ހިންގަން ބޭނުންވާނަމަ، ދައުލަތް ހިންގަން އިންތިހާބުކުރާ މީހާއާ ހަމައިގައި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮތުން މުހިއްމު. ވެރިޔަކު ތެދުވެރިވާންޖެހޭނީ، އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ގާނޫނު އަސާސީއަށާއި، ގައުމުގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ގާނޫނީ ވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަށާއި އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަށް. އަދި ސިޔާސީ އެތައް ލީޑަރުންގެ ބަސް އަހައިގެން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުއްވައިގެން ވެރިކަމެއް ނުހިންގޭނެ،” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަޑައިގަތަސް ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެ މަންޒަރުތައް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ނުކުތީ ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމަށާއި ނިންމަވާނީވެސް ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©