Sun, 31 May, 2020, 11:22 am
ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ގިނަ ދިވެހިން ލަންކާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފަ!
18

އެޕްރީލް 21، ގައި ލަންކާއަށް ދިން ވަރުގަދަ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ލަންކާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ތަކުގައި ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ގިނަ ދިވެހިން ތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ލަންކާ އިން މުޅި ޖުމްލަ 13 ދިވެހިން ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބީ އަށް މީހެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ދިވެހިން ހައްޔަރު ކުރީ ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި އޮތުމުންނެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތުވެސް ވަނީ ހަމަވެފަ އެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ވިސާ އާ ނުކޮށް ތިބި ކަންވެސް ވަނީ އެނގިފައި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިއުވާން މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވީ ވިސާ އާ ނުކުރާ ދިވެހިންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވިސާ އާ ކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއުވާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ލަންކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި އެންމެންގެ ހާލު ވެސް އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.