Thu, 28 May, 2020, 10:25 am
އަދީބު ގޭބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކުރި އަމުރު ސައްހަ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި
3

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ ސަބަބުތަކަކަށް ޓަކައި، ގޭބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެނުއަރީ މަހު ހައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ސައްހަ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މައްސަލާގައި ހައި ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރަން ހައި ކޯޓުން ޖެނުއަރީ 28ގައ ވަނީި އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމުން ރާއްޖެން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރަން ހައި ކޯޓުން އަމުރު ނެރުނެވެ. އަދި ގައިދީން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އިޖްރާއާތުތައް އަދީބު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާތީ ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމީ އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ސިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަދީބު މިހާރު ވެސް ގޭ ބަންދުގަ ހުންނެވިއިރު އަދީބުގެ މައްޗަށްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ފިނިފެންމާ ލޯންޗްގައި ރޯ ކޮށްލުމުންނާއި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 30 އަހަރަށްް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމްތައް އައިސްފަ އެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.