Mon, 1 June, 2020, 5:18 pm
ހުރިހާ ޓެކްސީތައް އެއް ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި
5

މާލޭގައި ދުއްވާ ހުރިހާ ޓެކްސީއެއް އެއް ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި މިހާރު ދުއްވާ ޓެކްސީތައް ހުންނަނީ އެކީ ގޮތްގޮތަށް ކަމަށާއި ބައެއް ޓެކްސީތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެ ކުލަ ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި ވަނީ، ހުރިހާ ޓެކްސީއެއް ވެސް އެއް ޑިޒައިނަކަށް އެއް ކުުލައަކަށް ބަދަލު ކުރުން ކަމަށެވެ.

އާދިލް ވިދާޅުވީ، ރޯދަ މަސް ނިމުމުން ޓެކްސީތަކުގެ ސާވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ދުއްވާ ބައެއް ޓެކްސީތަށް ވަރަށް ފެންވަރު ދަށް ކަމަށާއި ޓެކްސީތަކަށް ބަދަލު ގެންނަ އިރު، އެކަން ކަމަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ މާލޭގެ ޓެކްސީތަކުގައި މީޓަރު ހަރުކުރުމަށް ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި މީޓަރުގެ އަގުތައް ރޯދައިގެ ފަހުން އިއުލާން ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.