Mon, 25 May, 2020, 10:31 pm
ރާއްޖެއަށް އޮތް ސަލާމަތީ ގޮންޖެހުންތަކުގައި އެހީވާން ތައްޔާރު: އެމެރިކާ ސަފީރު
4

ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޓްޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ އެހެން ވިދާޅުވީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް މިއަދު ކުރެއްވި އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ސަފީރު ވަނީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން، އަދުގެ ސަލާމަތީ ވެއްޓަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ހާއްސަ ސަމާލުކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

އަދި ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމުގައި، ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަން ސަފީރު ޓެޕްލިޓްޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހި ސިފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގަޔާއި އެނޫންވެސް ކަންކަމުގައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމަށް އެމެރިކާއަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ އަދުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް އާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް، ބްރިގޭޑިއާރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރުގެ އިތުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް، ކާނަލް އަބްދުލް މަތީން އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.