މުޙައްމަދު އަންވަރު
22 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން 149 މުވައްޒިފުން އެކި ގޮތް ގޮތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، އެކުންފުނީގެ 149 މުވައްޒަފަންގެ ވަޒީފާ މަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަޒީފާތައް މަދުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ 149 މުވައްޒިފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވި މީހުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން މުއްދަތު އިތުރުނުކޮށް މަދުކުރި ވަޒީފާތައް ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީއަށް ގިނައިން މުވައްޒަފުން ނަގަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެއް އަަހަރުދުވަހަށް ކަން ފާހަގަކޮށް ސުހައިލް ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތައް ރަނގަޅު ގިނަ މުވައްޒިފުންގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒިފުންގެ ތެރޭގައި އަހްލާގީ މައްސަލަތައް ޖެހުނު ފަރާތްތައް ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބް ދުވަސްވަރު، އެޗްޑީސީން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުނަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރުނެވެ. އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި މުވައްޒިފުން ބޭނުންކޮށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ އެތައް ކަމެއް އެޗްޑީސީގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©