މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
06 June 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

“އަހަރެމެން 8 އަހަރު ވަންދެން މިދިޔައީ ބުނެދޭން ވެސް އުދަނގޫ ފަދަ ވޭނާއި ހަމަނުޖެހުންތައް ތަހައްމަލުކޮށް އޭގެ ސަބަބުން އަހަރެމެންގެ ބައްޕައިންނާއި މަންމައިން އަދި ދަރިން އަހަރުމެންގެ އަތްތަކުން ވަޅުލަމުންނެވެ. މިހާ ދުވަސްވީއިރު އަހަރެމެން ހީކޮށްގެން މިތިބީ ދުނިޔެ އަހަރެމެން މަތިން ހަނދާންނެތިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަހަރެމެން ހީކުރީ އަހަރެމެން އެހީއަށް އެދިއެދި އެކަމާމެދު ދުނިޔެ ވަރުބަލިވެފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަހަރެމެން ހީކުރީ މިތަނުގައި ހިނގާ މާރާމާރީތަކާއި ސުންނާފަތި ކުރުމުގެ މަންޒަރުތައް ފެނިފައި ދުނިޔެ ފޫހިވެފައިވާ ކަމަށެވެ،”

މިއީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ގޮތްހުސްވެ، ވޭނާއި ހިތްދަތިކަން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ސީރިއާގެ ރައްޔިތުންގެ ވާހަކައެވެ. އެމީހުން ދުނިޔެ ސިފަކުރާ ގޮތެވެ. ކުށެއްނެތި ލޯބިވާ އެތައް ބަޔަކު ގެއްލި، ދަތިހާލުގައި އުޅެން މަޖުބޫރުވެފައިވާ އެ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކެވެ.

މިއީ މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ސީރިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިން “ލޯތްބާއެކު” ފޮނުވި އެހީއަށްޓަކާ ޝުކުރު އަދާކޮށް އެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދިވެހިންނަށް ފޮނުވި މެސެޖު ކިޔައިދޭން ފެށި ގޮތެވެ. އެ މެސެޖު އާންމުކުރީ ދިވެހިން ހަދިޔާކުރި އެހީ އެ ރައްޔިތުންނަށް ވާސިލްކޮށްދިން، ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި މުސްލިމުންނަށް އެހީވަމުންދާ ދިވެހި ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ، އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އިންނެވެ.

އެ މެސެޖުގައި ދެން ބުނެފައިވަނީ، ދުނިޔެ އެމީހުންގެ މަތިން ފޫހިވެފައިވާ ކަމަށް ހީކުރި ނަމަވެސް މި ރަމަޟާން މަހު އައިއޭސީ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އާ އުންމީދުތަކެއް ގެނުވައިފިކަމަށެވެ.

“އަހަރެމެންނަކީ ތިބާމެންނަށް އިނގޭވެސް ބައެއް ނޫނެވެ. އަހަރުމެންނާއި ދިމައެއްވެސް ނުވެއެވެ. ލޮލުންވެސް ނުދެކެއެވެ. އަދި އަޑުއެހި ބައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކުވެސް ތިބާމެންގެ ކިބާގައި އަހަރުމެންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކާ އެވަރުގެ ހިތްހެޔޮކަމެއް ހުރެ އަހަރުމެންނަށް އެހީތެރިވެއްޖެއެވެ. އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަ ނުވަތަ ބޮޑު އަދަދަކުން ކަމުގައިވިޔަސް، އަހަރެމެން ތިބާމެންނަށް މުޅި އުމުރަށް ޝުކުރުވެރިވާނަމެވެ. ދެރަކަމަކީ އަހަރުމެންނަށް ތިބާމެން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީއަށް ޝުކުރުވެރިވާނޭ ގޮތެއް ނުވެސް އިނގެއެވެ،” ސީރިއާ ރައްޔިތުންގެ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ މެސެޖުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އެމީހުންގެ މަރުވެފައިވާ ލޯބިވާ ފަރާޓްތައް އަނބުރާނުގެނެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި އަހަރުމެންގެ ހަލާކުވެ ސުންނާފަތިވެފައިވާ ގެދޮރަށް އަނބުރާ ނުދެވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ދިވެހިން ފޮނުވި އެހީތަކުން އުފާކޮށްދީފި ކަމަށެވެ. އަދި ސީރިއާއިން ބޭރުން ވެސް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ބައެއްވާކަން ހިތަށް އެރުމުން އުފާވެރިކަން ލިބި އުއްމީދު އާވެއްޖެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

“…ހިނިތުންވެފައިވާ މޫނުތަކާއި ތިޔަބައި މީހުންނަށްޓަކާ ދުއާ ކުރުމަށްޓަކާ އުފުލާފައިވާ އަތްތައް ކެމެރާއަކުން ދައްކާވަރަށް ވުރެ މާގިނައެވެ. އަހަރެމެންނަށް ކުރެވޭނެހާ ވެސް ކަމަކީ އަހަރުމެންނަށްޓަކާ މާތްﷲ ތިޔަބައި މީހުންނަށް މި ދުނިޔޭގައި ވެސް އަދި ދެން އޮތް ދުނިޔޭގައި ވެސް ތިޔަބައި މީހުންނަށް ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވުމަށް އެދި ދުވާ ދެންނެވުމެވެ.” އައިއޭސީން އާންމުކުރި ސީރިއާ ރައްޔިތުންގެ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ މެސެޖުގައި، އައިއޭސީގެ އެންމެހާ އެފިލިއޭޓުންނާއި އަދި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް އައިއޭސީގެ މަސައްކަތުގައާއި އަދި ޖަމިއްޔާއަށް އަދިވެސް އިތުރަށް މާތްﷲ ބަރަކާތް ލެއްވުން އެދި ދުވާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ސީރިއާ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގެ އެންމެ އަޑިން މާތް ﷲ އަށްޓަކާ ދިވެހިންދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކައާއެކު އީދު މުބާރަކް ބުނެފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©