މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
08 June 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ދިވެހި ދައުލަތުން ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނަށް އަރުވާ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ކަމަށްވާ ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަގަބު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް އެރުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، އެ އިއްޒަތް މޯދީއަށް އެރުވުން އޮންނާނީ އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް މިއަދު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަދި މޯދީއަށް އެ އިއްޒަތް އެރުވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ނިންމެވީ، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަމުގެ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރައްވައި، ދިވެހި ގައުމުގެ ކުރިއެރުމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް އިންޑިއާގެ މޯދީ ދެއްވާ ހާއްސަ އަހަންމިއްޔަތާއި ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ ދީލަތި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ލަގަބް އެރުވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ނިންމެވިއިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް ބޭރުގެ ބައެއް އިއްޒަތްތެރިންނަށް އެ ލަގަބް ވަނީ އަރުވާފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ 6 އަހަރަށްފަހު އެ ޝަރަފް އިއްޒަތްތެރިއަކަށް އަރުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަގަބު ކުރިން ލިބިވަޑައިގަތް އިއްޒަތްތެރިން:

15، މާޗު 1972: ޑިއުކް އޮފް އެޑިންބަރާ/ އާލް މައުންޓްބެޓަން

16 ަރުނޮވެމްބަރު 1989: ކޮމެންވެލްތުގެ އޭރުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް/ ޝްރީދަތު ރާމްޕާލް

2 ޑިސެމްބަރ 2009: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސް/ އަލްވަލީދު ބިން ތަލާލް ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލްސައޫދު

4 ޖޫން 2013: ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް/ ޑރ. މަހްމޫދު އައްބާސް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އިންތިހާބުވި ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި މޯދީ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައެވެ.

އަދި އެއަށްފަހު ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ރާޑަރު ސިސްޓަމްތަކާއި ޅ. މާފިލާފުށީގައި އެމްއެންޑީއެފްއަށް ގާއިމްކުރާ ސިފައިންގެ ޓްރެއިނިން ސިސްޓަމް އިފްތިތާހް ކުރައްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެއަށްފަހު މިރޭގެ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މޯދީ ތަގުރީރު ކުރައްވާނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©