މުޙައްމަދު އަންވަރު
30 June 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މާމިގިލީ އެއާޕޯޓްގައި ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ފްލައިޓަކަށް މީހަކު އަރައި މަންމަ އަތުގައި އޮތް ކުޑަ ދަރުފުޅު އަތުލި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:18 ހާއިރު އެވެ.

އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޮމާންޑުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފްލައިމީގެ ވީޕީ605 ގެ ބޯޓު ފުރަން ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް، އެއާސައިޑަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުންނަ ގޭޓުން އާންމުންގެ މީހަކު ވަނީ ދުވެފައިގޮސް ފްލައިޓަށް އަރައި، ބޯޓުގައި އިން އަންހެނެއްގެ އަތުން ކުޑަކުއްޖަކު އަތުލައިފަ ކަމަށެވެ.

ހާދިސާ ހިނގުމާއި އެކު ސެކިޔުރިޓީ ޗެކްޕޮއިންޓުގައި އިން އޮފިސަރަށް އިޖާބަ ނުދީ ދުވެފައިގޮސް ބޯޓަށް އެރި މީހާ ފަހަތުން އެ އޮފިސަރު ގޮސް އެމީހާ ބޯޓުން ބާލުވައި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަދި ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކތެރިކަމަށްޓަކައި ހެދިފައި ހުންނަ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ސެކިޔުރިޓީ ކޮމާންޑުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©