މުޙައްމަދު އަންވަރު
10 July 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ‘ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި’ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގެ މިފަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ގދ. ތިނަދޫގަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އަންނަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބާއްވައިފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެވެ.

ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މަސްވެރިކަމުން ނަފާ އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށާއި އަދި މަސް ކަނޑުތަކުގެ ނަފާ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދާ ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އަމާޒެއް ކަމަށެވެ

ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި ޕްރޮގްރާމަކީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި، އެ މަސައްކަތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއްގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ބަލައި، އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާވާނެހެން ކަންތައްތައް ރޭވުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©