ނަސްވާ ހަސަން
14 July 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ސީޕްލޭން ޖައްސާ ސަރަހައްދު ބޮޑުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރަން ކުރިން ބޭނުންކުރި މަގު، މޫދުގެ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހަސަން އަރީފު ވިދާޅުވީ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ނިމޭނީ، ސީޕްލޭން ޖައްސާ ސަރަހައްދު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އެކު ކަމަށެވެ. އެއާއިއެކު ސަލާމަތީ ގޮތުން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބި، ސީޕްލޭން ޖައްސާށާއި، ފުރަން ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދު ތަނަވަސްވާނެ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ ސީޕްލޭނަށް މޫދު ސަރަހައްދު ބޮޑުކުރުމުން ސީޕްލޭންތައް ޖައްސަނީ ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު [ފަރުމަތިން] ގޮސް ކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދު އޮންނާނީ އާ ހައިވޭއާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

ސީޕްލޭން ޖައްސާ ސަރަހައްދު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތަ އާ ލިންކް ރޯޑް މަޝްރޫއުގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަަހައްދު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށް އޮތީ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ސުހައިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©