.
12 August 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ލ. އަތޮޅު ދަނބިިދޫ އިންޖީނު ގޭގައި މި މަހުގެ ދިހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އެރަށަށް ކަރަންޓު ދޭން ބޭނުންކުރާ ދެ އިންޖީނު ވެސް އަދާ ހުލިވި އެވެ. މުޅި ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑި ރަށް ކަނު އަދިރިވި އެވެ. ކަރަންޓް ދިޔައީ ހައްޖު ދުވަހަށް ވެފައި، ޖެހިގެން އޮތް އީދުގައި ވެސް ކަރަންޓް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުއްމީދެއް ނުކުރި އެވެ. ކަރަންޓު ނެތް އީދަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ މާޔޫސްކަން ފެތުރު ނެވެ.

ރަށު ކައުންސިލުން ވެސް މީޑިއާތަކަށް ބުނަމުން ދިޔައީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ވެސް ކަރަންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަނުއަދިރީގައި އޮތް ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންގެ އެ މާޔޫސްކަން އުފާވެރިކަމާއި އުއްމީދުން ދިއްލާލަން ނެގީ މަދު ގަޑިއިރުތަކެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްތަކަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި، ފެނަކައިން އަވަސްވެގަތީ ރައްޔިތުން ތިބި ހާލަތުން އުފާވެރި ހާލަތަކަށް ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ އަރާމު ނިދި އެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ކަރަންޓު، ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ވަރަކަށް ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފުއްދައިދިނެވެ.

އެގޮތުން ދަނބިދޫގައި މިހާރުވަނީ އެރަށުގެ ކަރަންޓް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކަރަންޓު ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް 400 ކިލޮވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ.

ދަނބިދޫއިން ވާހަކަ ދެއްކި އެރަށުގެ ރައްޔިތަކު ބުނިގޮތުގައި، ހަގީގަތުގައި ވެސް ފެނަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

“ހަގީގަތުގައިވެސް އަހަރެމެން ފެނަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން. މިރަށުން ކަރަންޓް ދިއުމުން އަހަރެމެން ނިންމީ ކަރަންޓް ލިބެން ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން ހަފްތާ ނަގާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު ކަންވީ އެހެނެއް ނޫން. ގާތްގަޑަކަށް ހަ އެއްކަ ގަޑިއިރުތެރޭ އަހަރެމެންރަށަށް ކަރަންޓް ލިބިއްޖެ. ވަރަށް އުފާވި. އެއީ ހަމަ ފެނަކައިގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް.” ދަނބިދޫ ރައްޔިތަކު ބުންޏެވެ.

ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އާންމު ރައްޔިތުން ވެސް ދަނީ ފެނަކައިގެ އެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ކޮށްފަ އެވެ. ފެނަކައަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ބައެއް މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބުނެފައިވަނީ، ސަރުކާރުގެ މި ސްޕީޑް އޯކޭތޯ ސުވާލު ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ދެމުން ގެންދާ ހިދުމަތަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފު ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފެނަކައިގެ ބުރަ މަސައްކަތަށް ދަނބިދޫ ރައްޔިތުން ޝުކުރު އަދާ ކުރަމުންދާއިރު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މިއީ މީގެ ކުރިއާ އަޅައިބަލާއިރު ރެކޯޑެ ކެވެ. ފެނަކައަށް ސާބަސް ދޭންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ދަނބިދޫ ރައްޔިތުން ވެސް މިކަން އުފަލާއި އެކުު ގަބޫލުކުރަނީ އެހެން ވެގެންނެވެ.

ތެދެކެވެ. މީގެ ކުރީން ނަމަ މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް އަރަނީ ކޮންމެ ވެސް ރަށަކަށް ކަރަންޓް ނުލިބި ގިނަ ގަޑިއިރުތަކެއް ވަންދެން ރައްޔިތުން ކަނު އަދިރީގައި ތިބެންޖެހޭ ވާހަކަ އެވެ. ފެނިގެންދިޔައީ ކަރަންޓު ކެނޑުމުން އެ އަނބުރާ ލިބޭނެ ވަގުތެއް ނޭނގި އުއްމީދު ގެއްލިފައިވާ ރައްޔިތުން ތަކެކެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ކަރަންޓް ކެނޑެމުންދާތީ ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާތަކެވެ.

ފެނަކައިގެ އާ މެނޭޖްމަންޓާއެކު އެ ކުންފުނިން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ސްޕީޑް މެކުހަށް ޖަހައިފަ އެވެެ. އިރުއިރު ކޮޅާއި ކަރަންޓް ކެނޑިގެން ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތަކުން ސަލާމަތްކޮށް އެ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ޔަގީން ކޮށްދިނުމުގައި އަތުކުރި އޮޅާލައިފަ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©