.
02 November 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުކިޔަންޖެހެނީ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ގެންގުޅުއްވާ ދިވެހިންނާ ބީރައްޓެހި އަދި ގައުމީ އަދި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލޭ މިންވަރަށް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅާ އަމަލުފުޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ފާޑު ކިޔާނަމަ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ޖުމްހޫރީޕާޓީ ބޭރުވާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޯލިޝަންގައި އޮތް ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނާ، ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުމެއް ކުރާނަމަ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާހަކަ ދައްކައި އަދި ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން ބާރު އަޅާނެކަމަށެވެ.

ޖޭޕީން ބުނީ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް އެ ޕާޓީން ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި، އަދި ޕާޓީތަކުން ކޯލިޝަނެއް ހެދީ ޚިޔާލު ތަފާތުވާން ޖެހޭ ކަންކަމުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ޚިޔާލުތައް އެއްގޮތްކުރާ ލީޑާޝިޕެއް ދަމަހައްޓަން ކަމަށްވެސް ޖޭޕީން ބުންޏެވެ.

“މިހާތަނަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ސަރުކާރާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ފާޑުކިޔާފައިނުވާނެ. އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް.” ޖޭޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©