Sun, 7 June, 2020, 1:05 pm
ދަރިވަރުންނަށް ވައުޗަރަށް ސްޓޭޝަނަރީ ދޫކުރާނެ ބުކްޝޮޮޕްތަކުގެ ނަންތަށް އާންމުކޮށްފި
23

2020 ވަނަ އަހަރު ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗަރަށް ތަކެތި ދޫކުރާނެ ބުކްޝޮޮޕްތަކުގެ ނަންތަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ބުކްޝޮޕްތަކުގެ އިތުރުން ހއ. ހޯރަފުއްޓާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ބ. އޭދަފުށި، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ބ. ތުޅާދޫ އަދި އދ. މާމިގިލީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ 48 ބުކްޝޮޕް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި އެ ލިސްޓްގައިވެ އެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗަރަށް ތަކެތި ދޫކުރާނެ ބުކްޝޮޮޕްތަކުގެ ނަންތަށް

ރާދަބުކްޝޮޕް 1 ، ރާދަބުކްޝޮޕް 2 ، އަސްރަފީބުޓިކްއެމް.އޯ. ، ސީޓްރޭޑިންގ  ، އޭޒެޑްމާރޓް  ، ރާދަބުކްޝޮޕް 4

 3އެމް.އޯ. ، އަސްރަފީސިތާނާ ބުކްޝޮޕް ، އެމްސެވަން ޕްރިންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ، އެމްސެވަން ބުކް ސްޓޯރ 1

އެމްސެވަން ބުކް ސްޓޯރ، ހުޅުމާލެ  ، އަލްފަލާޙްޕޭޕަރ ، ޗާދަލިޔާދަ އޮފީސް ޖަޔަންޓް ، ފަރިރީތިބުކްޝޮޕް

ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް ގ.ނާޝިދުވިލާ/މާލެ ، ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް މއ.ކާނިގަސްދޮށުގެ / މާލެ ، ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް މ.ކާދު/މާލެ ، ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް ގ.ނާރެހި ، އިރާއީބުކްޝޮޕް ، ނިގޯސިއޯމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  10804 ހުޅުމާލެ ، ރައުންޑްވަން ބުކްޝޮޕް  ގުލްބަހާރުގެ / ބ.ތުޅާދޫ ، ހަތަނޑި  މއ.ކޮރޯނެޓްޕީކް

ނަފާވާބުކްޝޮޕް  މ.މަނަފަރުވިލާ ، ބުކްސްގިފްޓް އެންޑް ޓޯއިސް ހުޅުމާލެލޮޓް 11240 ، ދަގަތަބުކްޝޮޕް ގ.މެރީނާ

މިލިއަންބުކްޝޮޕް މ.ކަހެކްޝާން ، މިލިއަންބުކްޝޮޕް ހއ.އަތޮޅު ފިހާރަ ހުޅަގުބައި ، ބާޒާރުމިލިއަން މ.އަންގާގައު

ރެޕްލިކޭޓް ، ނޮވެލްޓީބުކްޝޮޕް ، އައިބުކްސް  ކާމިޔާބު، ގދ.ތިނަދޫ

، ބުކްލޭންޑް މ.ޕިންކް ރޯސް، ގ.ލައިޓް ގުރޭ/ މާލެ ، ނޮވެލްޓީބުކްޝޮޕް ، އަސްރަފީބުކްޝޮޕް ތިނަދޫ

އަސްރަފީބުކްޝޮޕް މއ.ކުޑަދަހަރާގެ/މާލެ ، ފެޝަންޑިބޭޓް  ރިހިއަލިވާގެ / ބ.އޭދަފުށި . ނިއަމިޓްރޭޑް  މުޝްތަރީގެ/ބ.އޭދަފުށި ، ކުލޯންކޮޕިއާރސް  މ.ޗެރީބެލްދެކުނުބައި، ކާނޭޝަންމަގު/މާލެ

އައިލެންޑްސްޓޭޝަނަރީޒް މ.ކެކުރިމާގެ މާލެ ، ، ޕޮޕްއެކްސްޓްރާޒް  ހުޅުމާލެ ލޮޓް 10227

ދަގަތަސްޓޭޝަނަރީ  ހުޅުމާލެ ލޮޓް 11232 ، ގޯލްޑަންބުކްޝޮޕް  ވީނަސް ވިލާ/އދ.މާމިގިލި

އެމް 7 ބުކްސްޓޯރ- އައި.ޔޫ.އެމް  ހ. ގުލްކަނދު، އެއްވަނަ ފަންގިފިލާ ، ރީޑާރސްބުކްޝޮޕް  ފަހިޔާ އެންޓަރޕްރައިޒަސް، ، ނޮލެޖްބުކްސް އެންޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ  ގ.ގާކޮށި/އަމީނީމަގު ، ނޮލެޖްބުކްޝޮޕް  ހ.ދުނބުރިމާގެ/ޖަނަވަރީމަގު

މީގެ އިތުރުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗަރަށް ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި ކަމަށާއި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗަރާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ހަދިޔާއެއްލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް، 2019 ނޮވެންބަރު 15 އިން ފެށިގެން 2020 ޖަނަވަރީ 31 އާއި ހަމައަށް ހިންގުމަކީ ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗަރަށް ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.