Sun, 7 June, 2020, 2:49 pm
ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ހިނގައްޖެ
2

މިއަދުން ފެށިގެން ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސް އަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ބުނީ އެ ކޯޓުގެ ރިސެސް އަށް ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަށް  ހުއްޓުމެއްނެތި އެމުއްދަތުގައިވެސް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށެވެ.

އެކޯޓުން ބުނީ ރިސެސް މުއްދަތުގައިވެސް ކޯޓުގެ ޓާގެޓަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ޓާގެޓްގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކާއި ވަގުތީ އަމުރުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ ގޮތުގައި ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތައް މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ކޯޓު ރިސެސްގައި އޮންނާނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.