Sun, 7 June, 2020, 2:10 pm
ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް
7

ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި “އިންޖިނިއަރިން ސިމްޕޯޒިއަމް” އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްތައް ހޯދުމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާއިރު ރައްޔިތުން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭގޮތަށް ހަރަދުކުޑަކޮށް އަދި ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ހާއްސަކޮށް ދައުލަތުން ދޭ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް، ބޭކާރު ހަރަދާއި އިސްރާފުކުރުން ހުއްޓާލައި ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ހާއްސަކޮށް އަސާސީ ހައްގުތަކާއި ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއެއް ނޯންނާނޭހެން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އިސްރާފު ކުޑަކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.