Fri, 5 June, 2020, 12:28 am
އަންނަ އަހަރު އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަޔައްކުރާ ހޭދަ 3 ގުނަ ބޮޑުކުރާނަން: ސައީދު
4

އަންނަ ޖެނުއަރީމަހުން ފެށިގެން 2020ވަނައަހަރު އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަޔައްކުރާ މިންވަރު 3 ގުނައަށް ބޮޑުކުރާނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޞަޢީދު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިންޖިނިއަރުންގެ މަހާސިންތާފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޞަޢީދު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ނެޓްވޯކްތަކުން ލިބެނީ 16 މެގަވޮޓްކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ފެނަކައިގެ 8 މެގަވޮޓް ހިމެނޭކަމަށްވެސް ޞަޢީދު  ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރާގުޅެގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައީދު ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުން ފެށިގެން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަޔައްކުރާ މިންވަރު 3 ގުނައަށް ބޮޑުކޮށް، ގިނަ ރަށްރަށުގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އައުމުގެ ކުރިން 70 އިންސައްތައަށް އިޔާދަކުރަނިވިހަކަތަ ބަދަލުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

“ގިނަ ރަށްރަށުގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އައުމުގެ ކުރިން 70 އިންސައްތައަށް އިޔާދަކުރަނިވިހަކަތަ ބަދަލުކުރާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން މިއަދު އަރުވަން. އެކަމަށް ފަސްނުޖެހި ކުންފުނިން ކުރިއަށްދާނަން” އަޙްމަދު ޞަޢީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މަހާސިންތާގައި ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ސައީދުވަނީ މިފެށޭ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަންނާނެ މުހިއްމު ބައެއް ބަދަލުތަކަށްވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. ސައީދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހަކު ފެނަކައިގެ އާ އިންޖީނުގެއެއް ހުޅުވިގެންދާނެކަން ކަމަށެވެ. އަދި ގޭގައި ތިބެގެން ކަރަންޓް ބިލް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމާއި، މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބިލުގެ ސައިޒު 2020 ވަނަ އަހަރު ފެށުމާއެކު ކުޑަކުރެވިގެންދާނެކަންވެސް ސަޢީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.