Wed, 3 June, 2020, 5:05 pm
ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒަށް މީހަކު ވަދެ ފައިވާކަން އެމްއެންޑީއެފުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި
5

ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒު ބަންޑާރަކޮށްޓަށް ވޭނެއްގައި މީހަކު ވަދެ، ފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ.

ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒު ބަންޑާރަކޮށްޓަށް ވޭނެއްގައި މީހަކު ވަދެ، މަރުކަޒު ”ގޮއްވާލާނެ” ކަމުގެ އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ” 18 ނޮވެމްބަރު 2019 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ، 21:00 ހާއިރު ބަންޑާރަކޮށި މައި ގޭޓުން ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުގައި “ސީ —-” ބޯޑު ޖަހާފައިވާ ވޭންއެއް ވަނުމާއެކު ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. މި ވޭން ހުއްޓުވައި ޗެކު ކުރި އިރު ވޭން، ދުއްވަން އިނީ ބިދޭސީ ޑްރައިވަރެކެވެ. މި ވޭންގައި އިތުރު މީހަކު ނެތެވެ. އަދި މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ ގުޅިގެން ދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންނެވެ.

އަދި ބުނެފައިވަނީ ” މިއަދުގެ މާހައުލުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޝައްކުކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަމެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ފެނިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ، މިކަން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ލަސްނުކޮށް އެންގުމަށް މި ފުރުޞަތުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަނދުމަކޮށް އަރުވަމެވެ.”

ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒަށް ވަނީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއިވީނަމަވެސް އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ ކާކުކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒު ބަންޑާރަ ކޮށްޓަށް ވޭނެއްގައި މީހަކު ވަދެ، އެތަން ގޮއްވާލާނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދިން ޚަބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ އާންމުކޮށްފައިވަނީ “ސަން” އޮންލައިން ނޫހުންނެވެ.

އެނޫހުން ބުނެފައިވަނީ، ބިދޭސީމީހާ ދުއްވި ވޭން ބަންޑާރަ ކޮށީގެ ގޭޓުން އެތެރެއަށްވަނީ، ސިފައިންގެ ވެހިކަލެއް ގޭޓުން އެތެރެއަށް ވަންނަންދިޔަ ވަގުތު އެ ވެހިކަލް ފަހަތުންގޮހެވެ. ގޭޓުން ވަނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އެ ވޭނަށް ލިބުނީ އެއީވެސް ސިފައިންގެ ވެހިކަލެއް ކަމަށް ބަންޑާރަކޮށީ ގޭޓުގައި ޑިއުޓީއަށްތިބި އޮފިސަރުންނަށް ހީވުމުން ކަމަށް އެނޫހުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.